Groen

Groen heeft in de afgelopen raadsperiode veel aandacht gekregen. Er is een schansenplan, groenbeleidsplan en bomenbeleid die allemaal opgenomen zijn in de omgevingsvisie zoals op 14 oktober vastgesteld in de raad. Op al deze terreinen wordt inmiddels voortgang geboekt. Het aantal bijenveldjes is verdubbeld tot 30 in totaal, biodiversiteit wordt nu ook in het buitengebied nagestreefd en voor 2022 is er op ons verzoek € 150.000 extra geld gereserveerd voor het voortvarend aanplanten van bomen op de lege boomspiegels.

Voor 2022 zal er ook een kwaliteitsslag gemaakt moeten worden met het groen in de wijken, met name Hogewey.

GroenLinks juicht het initiatief van meerbomen.nu toe die in de herfst van 2020 en ook dit jaar duizenden bomen hebben geplant langs de A1 en nu langs de Papelaan. Een initiatief dat naar Weesp is gehaald door betrokken inwoners en door de GEM is omarmd.

We zijn blij dat het initiatiefvoorstel van GL en WSP, een veilige zwemplek creëren in de Vecht, uitvoering krijgt in 2022. Zodat de Vecht niet alleen voor de pleziervaart is, maar ook voor zwemmers veilig toegankelijk is. Een grote wens van met name jonge Weespers.

Duurzaamheid

In 2021 beginnen de plannen voor de energietransitie steeds meer vorm te krijgen. Nadat er te weinig draagvlak voor windmolens in de polder bleek, heeft het college volop ingezet op het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen door particulieren en bedrijven. Weesp Duurzaam draait daarbij op volle toeren om particulieren van advies te voorzien en de energiecoach en energieopbouwwerken richten zich op bewoners met een smalle beurs. De gemeente werkt nauw samen met energiecoöperatie Weesp Eco Energie.

Nu de onderzoeken naar de warmtetransitie bijna zijn afgerond wil GroenLinks in 2022 inzetten op het starten van concrete projecten, waarbij zowel naar de haalbaarheid als de concrete opbrengst van CO2-reductie gekeken wordt.

Op verzoek van GroenLinks is er een duurzaamheidsfonds ingesteld, waardoor gelden gereserveerd worden en blijven voor verschillende initiatieven van burgers, bedrijven, woningcorporaties en maatschappelijk vastgoed. Voor 2022 zal nog eens € 100.000 extra aan dit fonds worden toegevoegd.

Naast een goede informatievoorziening blijft het van groot belang dat de Weespers op een goede wijze worden betrokken. Door de inwoners en ondernemers mede-eigenaar te laten worden van de opgave waar wij voor staan, ontstaat een breder draagvlak. Voor GroenLinks is deze betrokkenheid een belangrijk aandachtspunt voor 2022! 

Sociaal

Het minimabeleid is succesvol overgedragen aan Amsterdam. De regelingen zijn ruimer en door de inwoners van Weesp wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Het extra budget dat hiervoor is vrijgemaakt heeft alle steun van GroenLinks. Aandachtspunt blijft de overgang van diverse regelingen onder de Weespers bekend te maken en daar waar nodig een soepele overgang te garanderen.

Verder vinden we het van belang dat het Sociaal Wijkteam blijft behouden en goed ingebed wordt in het Amsterdamse systeem en dat blijvend gebruik wordt gemaakt van het grote netwerk van vrijwilligers in Weesp.

Goed wonen is in Weesp een eerste vereiste. Weespers blijven graag in Weesp wonen.

In lijn met het coalitieakkoord zijn plannen uitgewerkt waarbij minimaal 400 extra woningen in de sociale sector gerealiseerd worden. Na besluitvorming in deze raadsperiode kunnen de bouwplannen in 2022 van start gaan. Hierdoor kunnen mensen met een kleine beurs in Weesp blijven wonen, kunnen Weesper jongeren een goede start maken en ouderen doorstromen naar passende woningen. GroenLinks is trots op dit resultaat!

Aandachtspunt blijft wat ons betreft de serviceverlening aan de burgers. Meldingen openbare ruimte dienen adequaat opgepakt te worden en het de terugkoppeling hiervan naar de melders moet op orde zijn. Wij zijn blij dat hiervoor in 2022 een bedrag van € 100.000 is vrijgemaakt om het Klant Contact Centrum hierin te versterken.

Coalitieakkoord

Al met al is 90% van het coalitieakkoord omgezet in beleid en/of uitgevoerd!

Als GroenLinks zijn we er trots op dat we dit samen met de WSP en D66 en regelmatig met de steun van een terecht kritische oppositie bereikt hebben!

De goudstaven van Weesp          

Met het borgen van de 14 kernwaarden in het bestuursakkoord en het vaststellen van de omgevingsvisie zijn de belangen van Weesp na 666 jaar verankerd voor een goede overgang naar Amsterdam.

De begroting voor 2022 geeft hieraan voor het eerste jaar een gedegen invulling.

Belangrijke goudstaven zijn het verenigingsleven, het culturele leven en het vrijwillgerswerk in Weesp. GroenLinks vindt het positief dat voor al deze zaken in 2022 meer budget wordt vrijgemaakt en vooral ook voor cultuureducatie en sport. Als ankerpunt en kluis van alle goudstaven zal het Stadhuis als Huis van Weesp behouden blijven voor het museum, de bestuurscommissie en de Weespers!

Trots zijn wij dat Weesp binnen het stelsel van Amsterdam een eigen bestuurscommissie van 11 leden krijgt die de Weesper belangen na de verkiezingen kan behartigen en Weesp nog mooier kan maken als voorbeeld van hoe nabijheid van bestuur goed vorm kan krijgen. Laten we de goudstaven van Weesp koesteren!

De bestuurscommissie zal wat ons betreft volop inzetten op burgerparticipatie zodat Weespers zich betrokken blijven voelen bij hun stad die een unieke plaats inneemt binnen de gemeente Amsterdam.

Ik wil het college, de ambtenaren en mijn mederaadsleden bedanken voor alles wat we voor elkaar hebben gekregen in aanloop van de bestuurlijke fusie met Amsterdam.

Weesp is uniek en laten we met zijn allen laten zien dat Weesp uniek blijft!

Jan van der Does

Fractievoorzitter GroenLinks Weesp