Samen voor een duurzaam en sociaal Weesp en Driemond.

Doe mee, een uitnodiging aan iedereen!

Inhoudsopgave Verkiezingsprogramma GroenLinks Weesp-Driemond

Voorwoord

 1. Wat hebben we bereikt
 2. Nabijheid van bestuur en participatie
 3. Duurzaamheid
 4. Groen & gezond
 5. Zorg en welzijn
 6. Leefbare ruimte
 7. Verkeer
 8. Wonen
 9. Cultuur en Sport
 10. Onderwijs en jongeren
  Nawoord

Beste Weespers en Driemonders,

Op 16 maart gaan Weesp en Driemond naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad voor Amsterdam te kiezen. EN om de bestuurscommissie voor Weesp en Driemond te kiezen. Het zijn belangrijke verkiezingen! De komende vier jaar kunnen we laten zien dat Weesp en Driemond een hechte, sociale gemeenschap vormen die de uitdagingen voor een groener, duurzamer en socialer stadsgebied oppakt.

Voor GroenLinks Weesp-Driemond staat daarbij participatie voorop. De afgelopen jaren heeft GroenLinks Weesp zich dan ook met succes ingezet voor een eigen Bestuurscommissie voor het stadsgebied Weesp. Deze bestuurscommissie van elf leden heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de zeven stadsdelen! GroenLinks wil de komende vier jaar een succes maken van de bestuurscommissie en het stadsgebied Weesp! We betrekken zoveel mogelijk de Weespers, Driemonders, bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers, om Weesp en Driemond nog mooier, groener en socialer te maken.

Iedereen wordt opgeroepen mee te doen, zodat we over vier jaar kunnen zeggen dat we de verwachtingen voor een eigen nieuw bestuur hebben waargemaakt!

GroenLinks Weesp-Driemond zal zich inzetten voor een stad waar iedereen zich thuis voelt en niemand buiten de boot valt. Een stad waar mensen graag verblijven in de openbare ruimte die toegankelijk, groen en duurzaam is. Een stad waar we trots op mogen zijn en waar we de vele sportieve, sociale en culturele activiteiten blijven stimuleren!

Onze monumentale stad met zijn unieke ligging aan de Vecht verdient een bestuur dat opkomt voor de veertien kernwaarden die de Weespers met Amsterdam hebben afgesproken. GroenLinks Weesp-Driemond wil daar samen met jou en alle andere inwoners van Weesp en Driemond voor strijden. Daarnaast komt Driemond bij het nieuwe stadsgebied en ook Driemond verdient aparte en warme aandacht van het nieuwe bestuur.

Stem daarom op 16 maart GroenLinks!

Team GroenLinks Weesp-Driemond

 

1. Wat hebben we bereikt?
 

De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks zich in het college ingezet voor een groen, duurzaam en sociaal Weesp. We hebben veel voor elkaar gekregen. Van het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden hebben we de meeste plannen weten te realiseren:

 • De minimaregelingen zijn flink uitgebreid met de faciliteiten van Amsterdam
 • De steun voor gezinnen met schulden is verbeterd
 • De regelingen voor ouderen uitgebreid
 • Diverse bouwplannen voor sociale woningbouw voor starters en senioren zijn goedgekeurd
 • De biodiversiteit van het groen is toegenomen
 • Weesp is een stuk duurzamer geworden dankzij diverse subsidieprogramma’s en voorlichting.
 • Het mobiliteitsplan met ruimte voor de fiets en de voetganger is aangenomen
 • De schansen worden opgeknapt
 • Weespers zijn meer betrokken bij het bestuur van de stad.

We zijn vooral trots dat we de veertien kernwaarden veilig hebben gesteld bij de gemeente Amsterdam. En dat we als kleinste stadsgebied een eigen bestuur van elf leden krijgen dat jullie mogen kiezen!

Niet alle doelen die we voor de afgelopen vier jaar hadden zijn volledig gehaald. We hebben weliswaar een start gemaakt met de energietransitie in Weesp maar dat gaat nog niet zonder slag of stoot. Er worden geen windmolens geplaatst, dit betekent dat we de komende jaren moeten inzetten op energiebesparing en andere energiebronnen zoals zonnepanelen en warmtenetten. De aanplant van extra bomen is nog maar net begonnen en we willen hard werken om het groen in de wijken nu echt van een hogere kwaliteit en diversiteit te maken. De woningbouw in Weespersluis is nog te eenzijdig op dure woningen gericht en zijn er nog te weinig mogelijkheden voor starters en mensen met een kleine beurs om in Weesp-Driemond te blijven wonen.

Weesp, met vanaf maart Driemond erbij, groeit en dat vraagt om een visie én om zorgvuldigheid. We willen het kleinschalige, gezellige karakter behouden want dat is de kracht van Weesp. En tegelijkertijd moeten we ervoor zorgen dat de voorzieningen en de infrastructuur goed zijn afgestemd op een groeiend inwonertal.

We willen de komende vier jaar kansen benutten, maar er tegelijkertijd voor zorgen dat Weesp ook Weesp blijft. Daarnaast sluiten wij Driemond in ons hart en zullen wij ons ook ten volle inzetten om Driemond een warm, groen en duurzaam welkom te heten!

Naast alle punten die de afgelopen jaren gerealiseerd zijn, valt er nog genoeg te doen om Weesp en Driemond mooier te maken, met elkaar en voor elkaar! In de volgende negen hoofdstukken beschrijven we wat we als GroenLinks de komende jaren voor Weesp en Driemond willen bereiken.

Stem daarom GroenLinks voor een groener, duurzamer en socialer Weesp en Driemond.

 

2. Nabijheid van bestuur en participatie

Een gemeente vorm je mét en vóór elkaar. Het bestuur van het stadsgebied Weesp-Driemond moet nabij en benaderbaar zijn voor iedereen. GroenLinks heeft in de afgelopen periode sterk ingezet op meedoen en meedenken door Weespers. Het project Weesp begroot is een voorbeeld van een geslaagd participatieproject waarbij Weespers zelf aan de slag kunnen met een eigen budget. GroenLinks wil dat burgers op diverse fronten zelf aan de slag kunnen met een eigen budget, gefaciliteerd door de gemeente.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Een benaderbare bestuurscommissie en dagelijks bestuur voor de Weespers en Driemonders.
 • De bestaande vormen van participatie zoals Weesp begroot en Weesper Kei voortzetten en uitbreiden.
 • Diverse vormen van bewonersparticipatie, zie Participatie - Gemeente Amsterdam, ook in Weesp invoeren, zoals:
  • Buurtbudgetten
  • Buurtschouwen
  • Meedenken met inrichting openbare ruimte.
 • Dat verenigingen en maatschappelijke organisaties meedoen.
 • Ondernemers betrekken bij de duurzame en groene inrichting van Weesp-Driemond en inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Dat Driemond als aparte kern volop meedoet en zijn eigen inspraak heeft via de dorpsraad en zijn bestaande werkgroepen voor Groot Onderhoud, Afvalinzameling, Groenvoorziening en Bereikbaarheid.

 

3. Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft voor ons een speerpunt bij deze verkiezingen.

GroenLinks wil dat iedereen naar draagkracht meedoet aan duurzame ontwikkeling.

Je vraagt meer van grote bedrijven dan van een alleenstaande ouder in een sociale huurwoning.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Klimaatrechtvaardigheid bevorderen door:
  • maatregelen voor vermindering energieverbruik te stimuleren
  • energie-armoede te bestrijden met duurzame oplossingen
  • Ymere te faciliteren bij zijn verduurzamingsprogramma.
 • Platform Weesp Duurzaam, het onafhankelijke platform voor een groener en duurzaam Weesp, uitbreiden en versterken.
 • Energieneutraal bouwen bij alle nieuwe projecten
 • Bedrijven helpen verduurzamen
 • Voor de energietransitie vooral inzetten op zonnepanelen en warmtetransitie.
 • Mede-eigenaarschap van duurzame energieopwekking stimuleren
 • Geen biomassacentrale of kernenergie.
 • Vuurwerkverbod particulieren voor heel Weesp en Driemond

 

4. Groen & gezond

Groen is belangrijk, dat weet iedereen. Het biedt een gezonde leefomgeving, en bestrijdt hitte- en wateroverlast in een veranderend klimaat. Het groenbeleidsplan en het bomenbeleidsplan zijn vastgesteld. Met de uitvoering is al begonnen, dit dient voortvarend voortgezet te worden. Het karakter en de ecologische waarde van ons gebied met het vele water en de omringende polders moet blijven. We willen meer verschillende dieren en planten in onze omgeving een kans geven en de bewoners daarbij betrekken

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Meer biodiversiteit.
 • Meer bomen per inwoner.
 • De Nieuwe Agtkant, Bastion de Roozeboom en Draaiersschans toegankelijker, groener en biodiverser maken.
 • Strijden voor het open landschap en de weidevogels.
 • Meer groen en minder tegels, zowel in de openbare ruimte als bij particulieren.
 • Het buitengebied open houden en toegankelijker maken voor voetgangers.
 • Biodiversiteit in het buitengebied en de bebouwde kom vergroten door inzaaien wilde bloemen en kruiden t.b.v. bijen en insecten.
 • Groene recreatie en toerisme bevorderen.
 • Duurzamere voedselketens faciliteren zoals het project Vers aan de Vecht, zie Vers aan de Vecht – Dit is een kleinschalig collectief met zelf 'plukkers'.

 

5. Zorg en welzijn

De afgelopen twee jaar heeft GroenLinks als coalitiepartij veel werk verzet om de zorg goed over te laten gaan naar Amsterdam. Daar waar Amsterdam vaak ruimere regelingen heeft voor het Sociaal Domein is al geharmoniseerd en budget beschikbaar gesteld om de ruimere minima voorzieningen van Amsterdam ook voor Weesp beschikbaar te stellen. Daar waar het goed geregeld is in de Gooi en Vechtstreek wordt een zorgvuldig overgangstraject gevolgd.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • De integrale aanpak van het Sociaal Wijkteam in Weesp behouden, zie Weesp kiest voor slagvaardig sociaal wijkteam - Persberichten - Bestuur & Organisatie - Gemeente Weesp . Daarbij willen we gebruik maken van de professionaliteit van de buurtteams en ketenpartners in Amsterdam.  Zie Buurtteam Amsterdam | Ondersteuning voor iedere Amsterdammer
 • Het rijke verenigingsleven van Weesp en Driemond behouden en versterken. Weespers en Driemonders voelen zich betrokken en doen veel vrijwilligerswerk. Dit dient gewaardeerd te worden.
 • Investeren in mensen. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering verdienen maatwerk dat gericht is op de mogelijkheden of onmogelijkheden om werk te vinden. 
 • Discriminatie tegengaan: Iedereen moet zich in Weesp-Driemond thuis  voelen, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of seksuele voorkeur.
 • Armoede blijven bestrijden door een goede armoedepreventie en schuldhulpverlening in Weesp.

 

6. Leefbare ruimte

GroenLinks wil een schoner en groener Weesp en Driemond, waar je met plezier naar buiten gaat. De openbare ruimte is van iedereen. In het centrum moet de beperkte ruimte dus goed verdeeld worden. Kansen voor recreatie en toerisme moeten goed worden afgewogen tegen de belangen van de bewoners en van het bestaande groen in het centrum.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Een aantrekkelijke binnenstad bevorderen door:
  • de Nieuwstraat vanaf de Grote Kerk Voetgangersgebied te maken.
  • Geen doorgaand autoverkeer door de binnenstad toe te staan.
  • Parkeren mogelijk te maken aan de buitenrand van het centrum.
  • Meer bomen.
 • Aantrekkelijke wijken maken en goed onderhouden door:
  • Na de kansenkaart voor Aetsveld, zie Toekomstvisie Aetsveld - Bestuur & Organisatie - Gemeente Weesp, andere wijken aan te pakken, te beginnen met Hogeweij, de Stationsbuurt en Driemond.
  • Stoepen toegankelijk te houden voor iedereen.
  • Zwerfafval tegen te gaan.
  • Het groen in de wijken diverser en van goede kwaliteit te maken.
 • Speeltuinen beter en mooier maken en bij nieuwbouw extra speelruimte realiseren.
 • Vechtoevers vrij, groen en om van te genieten. In 2022 wordt op initiatief van GroenLinks een veilige, groene zwemplek gerealiseerd.

 

7. Verkeer

Het vastgestelde mobiliteitsplan geeft voorrang aan fietsers en voetgangers. 

Om lopen en fietsen nog beter mogelijk te maken, zorgen we voor voldoende fietsparkeerplekken. De stoepen en stegen worden vrijgehouden voor de voetgangers. Drukke straten in de binnenstad worden ingericht als fietsstraten waarbij de auto te gast is. Het centrum van Weesp is niet geschikt voor doorgaand verkeer en wordt autoluw. Zo houden we de binnenstad leefbaar en aantrekkelijk, ook om er te winkelen.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Goede verbindingen voor fietsers en voetgangers naar het centrum en de voorzieningen realiseren waarbij:
  • Knelpunten uit het GroenLinks fietsmeldpunt worden opgelost.
  • Een extra fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor komt.
  • Aetsveld verbonden wordt met het centrum door betere oversteekplaatsen over de provinciale weg (N236).
  • Veilige fiets- en voetgangersroutes naar scholen en voorzieningen worden gerealiseerd, ook in Weespersluis.
 • Schoner en veiliger vervoer bevorderen door:
  • Voldoende oplaadpunten in Weesp en Driemond te realiseren.
  • Snelheid in bebouwde kom overal op maximaal 30 km te stellen.
  • Snelheid provinciale weg bij Aetsveld naar 50 km te brengen.
  • Verbetering van het vervoer voor minder mobiele mensen
  • Verbetering openbaar vervoer vanuit alle wijken en Driemond naar het centrum, winkelvoorzieningen en overige voorzieningen.
  • Betere regionale busverbindingen, ook in de avonduren en het weekend.
  • Mokumflex, (Mokumflex: reis voor € 2,50 p.p. met de taxi | Staxi) als betaalbare taxivervoerder te behouden voor Driemond met uitbreiding van zijn dienstverlening naar Weesp.
  • Onderzoek te laten doen naar de verlenging van het metronetwerk vanuit Amsterdam.
  • ’s Avonds meer treinen tussen Amsterdam, Weesp en Hilversum te laten rijden om het gebruik van OV bij het uitgaan te stimuleren.

 

8. Wonen

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen. GroenLinks wil gemengde wijken met minimaal 30 procent sociale woningen en daarnaast nog voldoende woningen in het middensegment. Wat ons betreft worden de bestaande plannen voor de nieuwe wijk Weespersluis aangepast en komen er nog extra goedkopere woningen. Ook wil GroenLinks harde afspraken met woningbouwcorporaties om hier iets tegen te doen.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk maken door:
  • De starterslening voort te zetten zodat jonge gezinnen in Weesp-Driemond kunnen blijven wonen.
  • Betaalbare doorstroommogelijkheden voor ouderen.
  • Sociale woningvoorraad woningbouwcorporaties te laten groeien inclusief woningen voor studenten.
  • Weespersluis meer een gemengde wijk te maken door de bouwplannen aan te passen met meer woningen in het sociale- en middensegment.
 • Leegstand tegengaan door:
  • Eigenaren actief aan te moedigen langdurig leegstaande winkels en kantoren te verbouwen tot woonruimte.
  • Vakantieverhuur via Airbnb aan te pakken en strak te reguleren.
 • Een tussenvoorziening realiseren met woonplekken waar mensen tijdelijk worden opgevangen. Bijvoorbeeld mensen in scheiding, ex-gedetineerden.
 • Duurzaam wonen stimuleren door:
  • Particulieren en ondernemers te motiveren en te faciliteren om bestaande gebouwen energieneutraal te maken.
  • Afspraken te maken met de woningbouwcorporaties.
  • Nieuwbouw energieneutraal en gasloos te realiseren met ruimte voor experimentele, ecologische woningbouw.
  • Platte daken te vergroenen
  • Experimenten met tiny houses en tiny appartments te stimuleren.

 

9. Cultuur en Sport

Weesp en Driemond hebben vele verenigingen en organisaties die actief zijn op cultureel en sportief gebied. We mogen best trots zijn op deze culturele en sportieve rijkdom die vooral draait op betrokken vrijwilligers. Na de vele lockdowns door coronamaatregelen is het tijd voor extra investeringen in deze belangrijke pijlers van onze samenleving. De culturele rijkdom kan dan groeien en wordt voor iedereen toegankelijk. Sport draagt bij aan een gezond, gelukkig en sociaal leven. GroenLinks wil van Weesp een vitale stad maken waarin iedereen toegang heeft tot betaalbare sportfaciliteiten in de buurt.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Het culturele leven en activiteiten in Weesp-Driemond blijvend stimuleren:
  • GroenLinks wil een apart cultuurfonds voor stadsgebied Weesp-Driemond.
  • Het stadhuis omvormen tot het ‘Huis van Weesp’ waarin het museum, de bestuurscommissie en de Weespers een plek krijgen. 
  • Jongerencultuurfonds (Jongerencultuurfonds - Gemeente Amsterdam) voortzetten voor cultuureducatie op de scholen en voor culturele activiteiten voor kinderen en jongeren.
  • Culturele organisaties en initiatieven blijvend steunen.
  • Voor iedereen toegankelijke culturele evenementen ook voor mensen met lagere inkomens.
  • Muziekonderwijs voor lage inkomens weer toegankelijker maken.
  • Aansluiting van Weesp bij initiatieven zoals ‘We are public’ (Sluit je aan bij We Are Public | Steun & bezoek cultuur)
 • Sporten is gezond voor iedereen:
  • Buurtsportcoaches zetten hun werk onverminderd voort voor jongeren en doelgroepen die minder goed in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten.
  • Laagdrempelige initiatieven van sportclubs om leden te werven zoals de Weesper SportFair, (zie Weesp marketing Welkom in Weesp) moeten gekoesterd worden.
  • Het jeugdsportfonds zorgt dat zwemlessen en andere sporten betaalbaar zijn voor iedereen.
  • Openbare ruimte in alle wijken zo inrichten, dat er voldoende plek is om te spelen en te sporten. Goed onderhoud en de veiligheid van sportplekken in de openbare ruimte vinden wij belangrijk.
  • Schoolpleinen moeten toegankelijker worden voor de buurt en buiten schooltijd.
  • Met Bekijk je Wijk (zie Bekijk je Wijk - Gemeente Amsterdam) willen we kinderen invloed geven op hun omgeving. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen en geeft ons informatie over hun wensen.

 

10. Onderwijs en jongeren

Elk kind verdient een goede start. We moeten zorgen voor een gezonde omgeving en goed onderwijs. Op die manier werken we eventuele achterstanden weg en kan talent zich ontwikkelen. GroenLinks wil investeren in jeugd. We willen dat geen jongere voortijdig afhaakt: iedereen die leerplichtig is, zit op school of volgt een leerwerktraject.

GroenLinks wil daarom de komende jaren:

 • Maatschappelijke stages voor middelbare scholieren stimuleren. Het stadsgebied biedt zelf stageplaatsen aan en stimuleert bedrijven en (maatschappelijke) organisaties dit te doen.
 • Discriminatie tegengaan door samen met scholen werk te maken van antidiscriminatiebeleid. Zo kunnen we polarisatie, racisme, discriminatie en radicalisering tegengaan.
 • Speciaal onderwijs in Weesp meer faciliteren.
 • Schoolgebouwen aanpassen aan de toekomst zodat de gebouwen schoon, veilig, comfortabel en groen zijn.
 • Dat de gemeente helpt schoolgebouwen te verduurzamen. Dankzij GroenLinks is de Brede school in Weespersluis energieneutraal gebouwd.
 • Zorgdragen voor een tijdige uitbreiding van het voortgezet onderwijs. GroenLinks heeft daarom een verzoek gedaan voor een onderzoek naar knelpunten in verband met de groei van het aantal jonge gezinnen.
 • Jongeren vragen wat zij van de gemeente verwachten. Waar kunnen we helpen? We willen onderzoeken of er meer ontmoetingsplekken voor jongeren kunnen komen.
 • Ecologisch bewustzijn bevorderen in samenwerking met biologische boerenbedrijven en natuurmonumenten.

 

Nawoord

GroenLinks wil dat iedereen zich gehoord voelt. Lokale politiek raakt aan ieders leefbaarheid en mensen moeten weten dat zij hierin belangrijk zijn, dat we hun stem willen horen.  GroenLinks Weesp-Driemond bestaat uit Weespers en Driemonders die zich met hart en ziel willen inzetten voor onze stad. Je kunt ons tegenkomen op de markt, op straat, op sportvelden, in het theater, op school, in je buurt, bij verenigingen en in de winkels. We gaan het gesprek met jou aan.
Graag ontvangen wij opmerkingen of commentaar op wat wij in dit verkiezingsprogramma geschreven hebben, zowel positief als negatief, we staan ervoor open!

Dit verkiezingsprogramma is niet volledig. Dat kan ook niet. GroenLinks staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen en wil blijvend werken aan een betere toekomst voor Weesp en Driemond. Bij alles wat er wel of niet in ons verkiezingsprogramma staat, gaan we uit van een samenleving waarin welvaart eerlijk gedeeld wordt. We zorgen voor elkaar. En we gaan uit van een samenleving waarin we er voor zorgen dat onze aarde in de toekomst leefbaar blijft. Daaraan werken we ook op gemeentelijk niveau. Met elkaar voor de toekomst van een groen, duurzaam en sociaal Weesp-Driemond.

Heb je vragen of tips of wil je helpen bij de campagne, laat het ons weten via Twitter (@glweesp), Facebook (GroenLinks Weesp) of via onze website https://weesp.groenlinks.nl/