Ik ben dan ook zeer blij met het bestuursakkoord zoals dat nu door de colleges van Burgermeester en Wethouders van Weesp en Amsterdam is afgesloten. In dit akkoord zijn alle 14 kernwaarden opgenomen die de inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers van Weesp samen met de gemeente hebben opgesteld.

De belangrijkste overeengekomen punten voor GroenLinks Weesp zijn:

  • het groen en openhouden van de polders en streven naar biodiversiteit;
  • opgebouwde wachttijd voor Weesper woningzoekenden blijft behouden;
  • de werkwijze van het sociaalwijkteam blijft behouden;
  • het gemeentelijk loket blijft behouden;
  • de afspraken met Weesper (sport)verenigingen worden gerespecteerd;
  • de culturele activiteiten blijven ondersteund worden.

Een door Weespers gekozen bestuurscommissie zal dit alles bewaken:

  • deze commissie krijgt budget en bevoegdheden van het Amsterdamse college van B&W om de 14 kernwaarden te bewaken;
  • mag subsidies toekennen aan Weesper organisaties;
  • gaat over de uitgifte van vergunningen voor evenementen binnen Weesp.

Eensgezind hebben alle politieke partijen in Weesp voor dit resultaat gestreden. De ambtelijke fusie heeft nu al invloed op de dienstverlening aan de Weespers. En daar ben ik blij mee. Ten aanzien van de belastingen, uitvoering sociaal beleid en minimabeleid zal Weesp al in 2020 de voordelen plukken van het Amsterdams beleid en de efficiëntere uitvoering. Minima profiteren van het ruimhartiger sociaal beleid van Amsterdam. Weespers kunnen gebruik maken van de Amsterdamse stadspas, waarin de Weesper activiteiten zo snel mogelijk worden opgenomen. Voor het ruimhartiger minimabeleid is in 2020 € 100.000 extra uitgetrokken.

2019 al veel gebeurd

Naast de ambtelijke fusie en de overgang van belastingzaken en sociale zaken naar Amsterdam zijn er zaken die al heel lang de gemoederen in Weesp bezighouden. Zo zijn het parkeerbeleid en het terrassenbeleidsplan in 2019 vastgesteld. Het parkeerbeleid zal een deel van Weesp ontlasten van de parkeerdruk en de automobiliteit aan banden leggen. Ik ben ook zeer verheugd dat mensen meer gebruik maken van het kindpakket en andere sociale voorzieningen in Weesp. De kaders voor diverse bouwprojecten zijn vastgesteld inclusief sociale woningbouw voor ouderen en starters.

Waar staan we voor in 2020

Voor GroenLinks staat in 2020 een groener en duurzamer Weesp voorop, waarbij op een actieve wijze bewonersparticipatie wordt gestimuleerd. De ambities zetten we hierbij hoog maar reëel in. Het groenbeleidsplan krijgt handen en voeten. Daarbij streeft GroenLinks naar meer bomen per inwoner en meer biodiversiteit in Weesp én het buitengebied. Duurzaamheid betekent energiebesparing, de overgang naar duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van materialen. Iedereen moet hieraan kunnen meedoen en de vruchten hiervan plukken: ook de burgers met een kleine beurs, kleine ondernemers, sportverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen. Het mobiliteitsplan dat fietsers, voetgangers en milieuvriendelijk vervoer de ruimte geeft wordt opgesteld. Verder blijven in 2020 kinderen in armoede en schuldhulpverlening een groot aandachtspunt voor GroenLinks Weesp.

Alle goeds voor 2020

Vanuit mijn professie als humanistisch geestelijk verzorger vind ik het belangrijk betekenis te geven aan het leven en vertrouwen te hebben. Ik wens dan ook voor het college, mijn collega raadsleden en de inwoners van Weesp:

Een betekenisvol 2020 en het vertrouwen dat Weesp voor de Weespers blijft!

Namens de fractie van GroenLinks Weesp,

Jan van der Does, fractievoorzitter