De scholen zijn al weer ‘coronaproef’ begonnen en deze week zal de eerste raad na het reces plaatsvinden en de eerste fysieke bijeenkomst sinds begin maart.

Reces betekent niet dat alles stilstaat. Al voor het reces hadden de fractievoorzitters overleg gehad over het ‘Hoofdlijnenbesluit nabijheid van bestuur Weesp’. Deze notitie door Amsterdam in overleg met wethouder de Lange opgesteld geeft invulling aan de wens dat Weespers ook na de fusie invloed blijven houden op wat Weesp aangaat. Op deze wijze willen wij borgen dat de 14 kernwaarden worden gerespecteerd. Met deze waarden hebben de Weespers vastgesteld welke waarden we als Weesp willen behouden en nastreven.

Weesp zal in het bestuurlijk bestel van Amsterdam daarom een uitzonderingspositie krijgen. Er zal een bestuurscommissie worden ingesteld, waarvan de leden tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen door de Weespers gekozen kunnen worden. Deze commissieleden mogen zelf het dagelijks bestuur kiezen voor stadsgebied Weesp. Dit is in tegenstelling tot de huidige stadsdeelbesturen, waarvan de dagelijks besturen door het college van Amsterdam worden samengesteld.

Samen met de andere fractievoorzitters van Weesp ben ik heel blij met deze bijzonder positie die Weesp binnen Amsterdam krijgt. Helaas bleek voor de zomer dat de bestuurscommissie in het Hoofdlijnenbesluit maar uit 9 leden zou bestaan. Haal je hier de 3 leden van het dagelijks bestuur vanaf, dan houd je maar 6 leden over die volop de belangen van Weesp moeten borgen. Terwijl we nu 17 raadsleden en 4 wethouders hebben!

Voor het zomerreces hebben de fractievoorzitters daarom afgesproken om bij de Amsterdamse raadsfracties aan te dringen op een bestuurscommissie van 11 i.p.v. 9 leden. Ik zou GroenLinks en Partij voor de Dieren benaderen, wat in de vakantieperiode niet gemakkelijk was. In augustus heb ik mijn zegje gedaan tijdens de fractievergadering van GroenLinks Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst heb ik hen als grootste fractie van Amsterdam zover gekregen om een motie in te dienen.

In deze motie, die samen met het Amsterdamse CDA donderdag 10 september j.l. in de raad van Amsterdam werd ingediend, werd gevraagd de bestuurscommissie van Weesp uit te breiden tot 11 leden.

Tot het laatst was het spannend of deze motie het zou halen! Vanuit alle fracties van Weesp is in de weken voor 10 september veel druk uitgeoefend op de Amsterdamse fracties. Omdat D66 Amsterdam de motie niet zag zitten, moesten kleine partijen zoals Denk en Partij voor de Dieren overgehaald worden. Tijdens de een vergadering van commissie WelZijn van Weesp, die ik voorzat, zagen we tegelijkertijd dat de stemming in Amsterdam goed liep:25 voor en 17 tegen!

Weesp zal nu een stevige bestuurscommissie krijgen met een Raad van Elf. En wat vooral duidelijk is geworden, is dat als wij als Weesp eensgezind opereren: Er wordt in Amsterdam naar ons geluisterd!

Jan van der Does

Fractievoorzitter Weesp

jdoes.gemeenteraad@weesp.nl