Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie (RES) zijn vervolgens plannen gemaakt om de komende tien jaar duurzame energie uit wind- en zonne-energie op te wekken in de regio. Want we staan met elkaar voor een grote opgave. In het proces van de RES is gezocht naar locaties waar windmolens technisch mogelijk zijn, zoeklocaties. In een zoekgebied wordt gekeken of er plekken zijn die voldoen aan de criteria voor het plaatsen van windmolens of het aanleggen van een zonnepark. De gemeenteraad van Weesp heeft in het voorjaar van 2020 besloten over de RES, waarin twee zoeklocaties voor wind waren opgenomen. Een zoeklocatie in de Aetsveldsepolder en een zoeklocatie in de Bloemendalerpolder. We hebben een motie aangenomen om naast windmolens ook geothermie te onderzoeken. En we hebben afgesproken om vorm te geven aan de betrokkenheid en participatie van bewoners (motie startnotitie en motie concept bod (pdf)).

In mei is een motie (motie Aetsveldsepolder (pdf))  aangenomen om alsnog de Aetsveldsepolder als zoeklocatie te schrappen. De andere zoeklocatie, in de Bloemendalerpolder is de afgelopen dagen onderwerp geworden van een levendige discussie.

GroenLinks is daarbij actief benaderd door bezorgde Weespers en toekomstige Weespers, met name uit de Weespersluis. Een afvaardiging is ook gast geweest in de fractievergadering van GroenLinks. Daarbij is vooral de procedure en de locatie ter discussie gesteld, niet het uiteindelijke doel van een energieneutraal Weesp. Want veel (toekomstige) Weespers vinden het, net als wij, heel belangrijk om de overstap naar duurzame energie te maken en voelen daarin ook een verantwoordelijkheid.

Standpunt GroenLinks

De  fractie van GroenLinks stelt zich op het standpunt dat de energietransitie breed gedragen moet zijn. En dat het daarbij van belang is dat bewoners mee kunnen participeren en het liefst mee kunnen profiteren van investeringen in duurzame energie. GroenLinks had aan de hand van de verdere uitwerking van de zoeklocatie, waarin aspecten als landschap, geluidsoverlast, gezondheid en natuur, maar ook participatie van omwonenden onderdeel had uitgemaakt, een goede afweging willen maken. Draagvlak is een belangrijke pijler onder onze energietransitie en de opgave waarvoor wij staan. Afgelopen dagen is gebleken dat dit draagvlak er onvoldoende is.  

Dit betekent dat wij in Weesp alternatieve plannen moeten ontwikkelen om onze doelstelling van een energieneutraal Weesp te halen. GroenLinks Weesp heeft hiervoor altijd zijn verantwoordelijkheid genomen en zal dat blijven doen. GroenLinks zal zich ervoor inspannen om met Weespers en ook met toekomstige Weespers plannen te ontwikkelen waarbij de energietransitie op een gedragen manier vorm kan krijgen. Wij roepen alle Weespers op om daarover met ons het gesprek aan te gaan. Een energieneutraal Weesp doen we voor bewoners van nu en voor de vele generaties na ons.