In dit verkiezingsprogramma worden de belangrijkste standpunten van GroenLinks Weesp toegelicht. GroenLinks is een positief ingestelde partij, die uitgaat van de kracht en potentie van de samenleving en die gericht is op een duurzame toekomst en op een sociale samenleving, gebaseerd op respect voor onderlinge verschillen en met oog voor de sociaal zwakkeren.

Vier jaar geleden gingen we de verkiezingen in met de slogan:

GroenLinks, een partij met een sociaal en groen hart.

En dat doen we deze keer opnieuw. Een sociaal hart, omdat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en de sociaal en economisch zwakkeren niet verder op achterstand mogen worden gezet. Een groen hart, omdat de achteruitgang van het milieu de toekomst van volgende generaties op het spel zet én het leefklimaat nu reeds verslechtert. Ook in de komende gemeenteraadsperiode zullen wij alles wat in de gemeenteraad aan de orde komt, hieraan toetsen.
De komende jaren zal de gemeente fors moeten bezuinigen. Juist in economisch moeilijke tijden wordt duidelijk, waar een politieke partij voor staat, welke en wiens belangen worden behartigd. Bezuinigen betekent voor GroenLinks noch hakken met de botte bijl, noch de kaasschaaf hanteren. Wel betekent het, dat wij primair kiezen voor het instandhouden van het minimale voorzieningen-niveau voor de burgers en van het duurzaamheidsbeleid. Omdat belastingverhogingen (bijvoorbeeld de toeristenbelasting en OZB) onvoldoende soelaas bieden, zal veel creativiteit nodig zijn om een sluitende begroting te realiseren. Dus niet alleen bezuinigen op het ambtelijk apparaat of op de representatiekosten van het college, of door investeringen uit te stellen, maar ook onderzoeken of kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Werk en Bijstand (WWB), of nieuwe publiek-private samenwerkingsvormen tot maatschappelijk aanvaarbare bezuinigingen kunnen leiden. Om dit te bereiken hebben we niet alleen uw stem, maar ook uw persoonlijke inzet na de verkiezingen nodig.

Ons verkiezingsprogramma bestaat uit vijf hoofdstukken:
•    De Weesper samenleving;
•    Werk en welvaart;
•    Zorg en welzijn;
•    Ruimte en milieu;
•    Inwoners en bestuur.
In deze hoofstukken kijken we vooruit. Daarna volgt een hoofdstuk, waarin we verantwoording afleggen over de standpunten die we in de afgelopen jaren hebben ingenomen. Onze kandidaten zijn graag bereid een toelichting op het verkiezingsprogramma en op de standpunten van GroenLinks te geven.