De volledige tekst van de algemene beschouwingen van onze fractievoorzitter Jan van der Does van woensdag 6 november 2019. 

Inleiding

De begroting 2020 is een helder stuk dat ondanks de ambtelijke fusie tijdig is opgeleverd. Onze dank daarvoor. De rekenkamer heeft daardoor tijdig haar visie op de begroting kunnen geven en daar maken wij dankbaar gebruik van.

We staan in 2020 met deze raad, het college en de gemeente Weesp voor een cruciaal jaar. Een jaar waarin een nader besluit genomen moet worden over de bestuurlijke fusie met Amsterdam.

Mijn bijdrage komt voort uit betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en in het bijzonder bij de stad Weesp en de mensen en organisaties die haar vormgeven. Vanuit mijn professie als geestelijk verzorger richt ik mij op behoeftes die betekenis geven aan het leven van de mens. Het hebben van een doel, van waarde zijn, doeltreffendheid en een positieve eigenwaarde is van groot belang voor ieder mens. Door de regie in eigen hand te nemen, gebruik te maken van de ruimte die er is en vertrouwen te hebben in zichzelf en de ander kan betekenis gegeven worden aan het leven. En dat is wat ik het college en mijn collega raadsleden zou willen meegeven als het gaat om de fusie met Amsterdam.

Als de Weespers zich voldoende vertegenwoordigd willen blijven voelen dan zullen we de regie zoveel mogelijk in eigen hand moeten houden en gebruik moeten maken van de ruimte die de wet en Amsterdam ons bieden, zodat ook na de fusie de gemeente voor de burgers van betekenis is.

Bestuurlijke fusie met Amsterdam

Dat de ambtelijke fusie en voorgenomen bestuurlijke fusie invloed hebben op deze begroting is duidelijk. En daar is GroenLinks blij mee. Immers ten aanzien van de belastingen, uitvoering sociaal beleid en minimabeleid zal Weesp al in 2020 de voordelen plukken van het Amsterdams beleid en de efficiëntere uitvoering. De overgang van de uitvoering Sociale zaken van Stichtse Vecht, Gooise Meren en Hilversum naar Amsterdam levert in de uitvoering een voordeel op van € 650.000 per jaar. Geld dat we kunnen besteden aan de mensen waarom het gaat. Minima kunnen bovendien profiteren van het ruimhartiger sociaal beleid van Amsterdam. Om op dit beleid aan te kunnen sluiten, is in de begroting van 2020 € 100.000 uitgetrokken.

In 2020 zal de raad een besluit nemen over de bestuurlijke fusie. In het bestuursakkoord en herindelingsontwerp wat daaraan ten grondslag ligt zal concreet invulling aan de 14 kernwaarden worden gegeven.  Voor GroenLinks staan hierbij het groen en openhouden van de polders voorop, waarbij meer aandacht aan de biodiversiteit zowel in de buitengebieden als binnen de bebouwde kom besteed moet worden. Daarnaast zal de identiteit van Weesp behouden moeten blijven. Een belangrijk onderdeel van deze identiteit is het verenigingsleven, de culturele activiteiten en de vrijwilligers inzet die volop ondersteund moeten worden. Tenslotte zullen de burgers van Weesp goed bediend moeten worden door het behoud van een gemeentelijk loket in Weesp, het sociaal wijkteam en de huidige voorrangsregeling van inwoners van Weesp bij woningtoewijzing.

GroenLinks pleit dan ook voor een democratisch gekozen bestuur met een volwaardig budget en mandaat om deze kernwaarden in de toekomst te borgen. Indien deze zaken goed geregeld zijn, heeft GroenLinks er alle vertrouwen in dat een fusie in 2022 goed is voor Weesp. Daar waar mogelijk dient al voor 2022 gebruik gemaakt te worden van de bestuurskracht van Amsterdam en de voordelen die Amsterdams beleid voor Weesp kan bieden.

Voortgang coalitieakkoord

In aanloop naar de fusie met Amsterdam staat het college van de gemeente Weesp niet stil. Dossiers die al heel lang de gemoederen in Weesp bezighouden, zoals het parkeerbeleid en het terrassenbeleidsplan, zijn nu vastgesteld. Het parkeerbeleid zal een deel van Weesp ontlasten van de parkeerdruk en aan de andere kant de automobiliteit aan banden leggen.

In 2020 pakken we nieuwe uitdagingen aan. De omgevingsvisie wordt geformuleerd en een mobiliteitsplan dat fietsers, voetgangers en milieuvriendelijk vervoer de ruimte geeft wordt opgesteld. Het groenbeleidsplan dient handen en voeten te krijgen en de opgave voor duurzaamheid gaat meer aandacht krijgen.

Voor GroenLinks staat in 2020 een groener en duurzamer Weesp voorop, waarbij op een actieve en creatieve manier bewonersparticipatie wordt gestimuleerd. Weesp heeft een goed sociaal beleid dat voortgezet en geborgd dient te worden in aanloop van de fusie met Amsterdam.

Groen

Het vergroenen van Weesp pakken we wat betreft GroenLinks in 2020 slagvaardig aan. Uitgangspunt is het nog aan te nemen groenbeleidsplan. De ambities zetten we hierbij hoog maar reëel in, omdat groen goed is voor de gezondheid van mensen, goed voor de waterhuishouding en goed voor planten en dieren in Weesp. Daarom zetten wij in op meer bomen per inwoner en meer biodiversiteit in Weesp én het buitengebied. Het maaibeleid zal hierop moeten worden aangepast. De Agenda Groen van Amsterdam zien wij hierbij als inspirerend voorbeeld voor Weesp.

De actie Steenbreek dient een nieuwe impuls te krijgen in 2020. GroenLinks vraagt het college om hier voor het voorjaar al actie op te ondernemen!

Verder willen we een verbetering en uitbreiding van de natuurspeeltuinen. Van belang is dat bewoners hierin participeren, zodat de natuurspeeltuinen een succes worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent inzetten op energiebesparing, de overgang naar duurzame energie, duurzame mobiliteit en duurzaam gebruik van materialen. Iedereen moet hieraan mee kunnen doen en de vruchten hiervan plukken: ook de burgers met een kleine beurs, kleine ondernemers, sportverenigingen, culturele en maatschappelijke instellingen.

GroenLinks wil inzetten op zaken die echt iets opleveren richting Weesp energieneutraal 2030. Bijvoorbeeld het stimuleren van zonnepanelen op bedrijfsdaken, onderzoek doen naar de mogelijkheden tot warmtewinning uit de rioolzuivering en naar ruimte voor plaatsing van windmolens. De stichting Duurzaam Weesp dient alle ondersteuning te krijgen om bewoners, ook bewoners met een kleine beurs, aan te zetten tot verduurzaming en vergroening van Weesp.

De gemeente zal zelf het goede voorbeeld moeten geven. GroenLinks vraagt daarom het college het uitvoeringsplan duurzaamheid voor 2019 en 2020 scherp te monitoren en een monitor voor duurzaamheid in te stellen.

In 2019 is op verzoek van GroenLinks de bestemmingsreserve duurzaamheid ingesteld. Wat GroenLinks betreft worden er in 2020 verdergaande plannen gemaakt waarvoor extra geld vrijgemaakt kan worden. 

Sociaal

Sociale ondersteuning is voor GroenLinks een belangrijk punt. GroenLinks is blij dat er vanaf 01 januari gebruik gemaakt kan worden van de grote expertise van Amsterdam als het gaat om de participatie wet. Amsterdam hanteert net als Weesp  een ruimhartig armoedebeleid. Voor 2020 geldt een overgangsregeling en in 2021 zal maatwerk worden ingezet voor bewoners die door de overgang naar Amsterdam erop achteruitgaan. Wat ons betreft dient hierover goed  gecommuniceerd te worden en dienen de bewoners actief benaderd te worden. Weesp gaat ook gebruik maken van de Amsterdamse stadspas. GroenLinks wil de Weesper activiteiten zo snel mogelijk in deze stadspas opnemen.

Het verlagen van het aantal kinderen in armoede en gezinnen in de bijstand zal ook in 2020 een prioriteit van de gemeente moeten zijn. De effectiviteit van de uitvoering van de nota ‘Schuldhulp op maat’ is hiervoor van groot belang en zal goed gemonitord moeten worden.

Iedereen moet meedoen is ons adagium. De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft de gemeentes opgeroepen om iedere burger die met een probleem worstelt te woord te staan. Door op een goede wijze door te verwijzen, wordt voorkomen dat burgers verder in de problemen raken en alsnog bij de gemeente voor zwaardere hulp aankloppen. Om mee te kunnen doen is blijvende aandacht voor laaggeletterdheid van groot belang. Daarom vraagt GroenLinks extra aandacht voor de uitvoering van de motie over taalgebruik.

Fysieke omgeving

Binnen Weesp lopen diverse bouwprojecten. Het grootste bouwproject, Weespersluis, sluit helaas niet aan bij de huidige woonvisie en de wens van GroenLinks om meer sociale woningbouw te bouwen. Om woningen voor starters, ouderen en minima te realiseren zal GroenLinks alle lopende en nieuwe woningbouwprojecten beoordelen op het realiseren van sociale en betaalbare woningbouw.

Daarnaast zullen wij nieuwbouw- en renovatieprojecten, inclusief plannen voor bedrijventerreinen beoordelen op duurzaamheid, voldoende groen en gericht op het stimuleren van fiets- en voetgangersmobiliteit.

GroenLinks wil dat in 2020 de fiets en voetganger de ruimte krijgen en elektrisch vervoer wordt gestimuleerd. In 2020 zal er wat GroenLinks betreft ook een begin gemaakt moeten worden met het weren van zwaar vrachtverkeer uit het centrum van Weesp.

Met het oog op de groei van Weespersluis wachten wij niet op een extra fietstunnel, maar vragen wij om onderzoek naar snelle oplossingen om het fietsverkeer van Weespersluis naar de binnenstad van Weesp makkelijker en veiliger te maken. Bijvoorbeeld door de Bouhuijstunnel éénrichtingverkeer te maken en de overbodige rijbaan voor fietsers in te zetten.

TOT SLOT

GroenLinks vertrouwt erop dat het college ondanks de hobbels van de ambtelijke fusie de regie stevig in handen houdt en dat ze de ruimte pakt die nodig is om de doelen van de begroting 2020 te bereiken.

Daarbij dienen ook de Weespers volop betrokken te worden en de ruimte te krijgen om invulling te geven aan de kernwaarden van Weesp.

Door gezamenlijk verder te bouwen aan dit mooie Weesp wordt ons pareltje aan de Vecht van grote betekenis voor iedereen die Weesp een warm hart toedraagt!