GroenLinks is de enige partij in de Weesper gemeenteraad, die jarenlang en consequent voor het behoud van de broedplaats voor creatieve bedrijven van coöperatie Het Domijn heeft gepleit. De coöperatie bestaat uit een veertigtal creatieve ondernemers, waarvan enkele van nationale en internationale allure (zie www.hetdomijn.nl ). Ze zijn gevestigd op de domeinenlocatie – een voormalig marineterrein – midden in het enige bos van Weesp.

Wisselende meerderheden in de raad hebben steeds geprobeerd de coöperatie de nek om te draaien en het bos te vernietigen. De gemeente, die met de Staat als eigenaar van de locatie onderhandelde over de aankoop van het terrein, wilde de locatie alleen kopen als deze leeg werd opgeleverd en deze vervolgens doorverkopen aan een projectontwikkelaar, die het gehele terrein zou verkavelen. Totdat de Staat een deadline voor de aankoop van de domeinenlocatie stelde, accepteerden de coalitiepartijen VVD en D66 en in mindere mate het CDA en de Weesper Stadspartij, dat het college de door de raad gestelde kaders aan zijn laars lapte. Toen het college vlak voor het ondertekenen van het koopcontract de fractievoorzitters misleidde over de voorwaarden van het koopcontract, barstte de bom. In een besloten vergadering stemden alleen de VVD en 1 van de 3 D66-ers voor de aankoop van het terrein onder deze voorwaarden.

Door de ondernemers van Het Domijn werd dit als een overwinning gevierd, maar feitelijk is hun toekomst hierdoor niet veilig gesteld. De domeinenlocatie wordt niet aan de gemeente verkocht, maar aan wie dan wel? Om die reden had Groenlinks de volgende motie voorbereid:

overwegende dat:
-    indien het college het voorliggende koopcontract van de domeinenlocatie niet tekent, de RVOB waarschijnlijk de domeinenlocatie op de vrije markt te koop zal aanbieden;
-    hierdoor de gemeente de regie over de toekomst van dit deel van Bedrijventerrein Noord – zoals vastgelegd in de structuurvisie Bedrijventerreinen en in de door de raad vastgestelde ruimtelijke kaders - grotendeels verliest;
-    hierdoor ook de aanwezigheid van de door de raad gewenste gebruikers van de locatie (Coöperatie Het Domijn en/of PostNL) niet is geborgd en de realisatie van een ontsluitingsweg van Bedrijventerrein Noord over de domeinenlocatie uiterst onwaarschijnlijk wordt;

voorts overwegende dat:
-    Coöperatie Het Domijn bereid en in staat is de domeinenlocatie te verwerven;
-    verkoop van de domeinenlocatie aan de Coöperatie voor de gemeente vele voordelen heeft ten opzichte van verkoop aan een ongewisse andere koper:
1.    de bedrijvigheid van de leden van de Coöperatie vormt een essentieel onderdeel van de structuurvisie;
2.    de Coöperatie is gebonden aan de ruimtelijke kaders van de raad;
3.    de Coöperatie heeft toegezegd de eventuele komst van PostNL na verwerving van de locatie mogelijk te maken en ruimte voor de ontsluitingsweg  te reserveren, terwijl mogelijk andere wensen van de gemeente onderhandelbaar zijn;
-    voor de RVOB de verkoop van de domeinenlocatie aan de Coöperatie als voordelen heeft, dat maatschappelijke onrust bij de ontruiming van de locatie wordt vermeden en dat de contractonderhandelingen slechts beperkte tijd behoeven te vergen;

spreekt als zijn mening uit, dat:
-    rechtstreekse verkoop van de domeinenlocatie door de RVOB aan de Coöperatie Het Domijn voor de gemeente in hoge mate is te prefereren boven verkoop op de vrije markt,

en verzoekt het college:
-    namens de raad de RVOB dringend te verzoeken de onderhandelingen over de verkoop van de domeinenlocatie aan de Coöperatie Het Domijn te openen;
-    indien de RVOB daarmee akkoord gaat, rechtstreekse onderhandelingen met de Coöperatie op te starten over de invulling c.q. concretisering van de wensen van de gemeente.

Deze motie is door een ruime meerderheid van de raad aangenomen; alleen de 3 VVD-ers stemden tegen. De raad heeft gewikt en het voorstel van het college te licht bevonden, maar het is de staat die over het lot van de coöperatie beschikt.
De strijd voor het behoud van Het Domijn en van het bos gaat door !

Anton van Daalen
Fractievoorzitter GroenLinks Weesp