Het is elk jaar weer lastig om een afweging te maken bij de kadernota. Er komen steeds meer taken naar de gemeente toe, en lang niet altijd met bijbehorend budget. Daarnaast spelen een aantal ontwikkelingen binnen de gemeentegrenzen zoals de aanpak van het industrieterrein, de verlegging en verbreding van de A1, de verdubbeling van het spoor en de uitwerking van de centrumvisie, die ook allemaal op enig moment een financiële injectie of impuls vragen. We hebben nu de kans of de opgave om Weesp als mooie woon-werk-stad te behouden. Dat betekent dat we bedreigingen zoals de verbreding van de A1 adequaat het hoofd willen bieden en de binnenstad in willen richten als aangename verblijfs- en winkelgebied.

Dat zijn zaken die geld kosten maar ook maximale inspanning. Wat GroenLinks betreft accepteren we een verlegging en verbreding van de A1 maar wel onder de uitdrukkelijke randvoorwaarde van een optimale landschappelijke inpassing van de A1. Zonodig zullen we eenzelfde verzet tonen als bij de doortrekking van de A6-A9.

Voor wat betreft de binnenstad willen we een aangenamer leefklimaat. We hebben afgelopen jaar de parkeernota vastgesteld maar de uitwerking nog even opgeschort in afwachting van de plannen rond het C1000 terrein. In ons ideaalplaatje wordt de Nieuwstraat vanaf de grote kerk tot aan de slijkstraat autoluw gemaakt met opheffing van parkeerplaatsen. We zijn inmiddels zover dat we erkennen dat dat alleen realiseerbaar is als er elders parkeerplaatsen bijkomen. Bevorderen van fietsgebruik naar de binnenstad en een of twee ondergrondse parkeergarages geven een grote impuls aan verbetering van het centrum. Veel minder zoekgedrag, minder autoverkeer en minder blik op straat zijn daar grote voordelen van. Dat kost wel geld. De opbrengst van parkeren zal ontoereikend zijn om gebouwde parkeervoorzieningen kostendekkend te kunnen realiseren. Bevorderen van fietsverkeer hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Het begint met veel meer plekken waar je je fiets neer kunt zetten, mooiere fietskluizen en, als daar vraag naar is, een overdekte en bewaakte stalling. Wat ons betreft mag de algemene reserve worden aangesproken om deze kwaliteitsimpuls voor de binnenstad te realiseren. Dan versterken we het aantrekkelijke karakter van de binnenstad en blijft Weesp, ook in een gefuseerde gemeente, een aantrekkelijk woon en winkelgebied.

Tja, en plannen kosten geld. Nu ik inmiddels al een paar jaar algemene beschouwingen houd, valt mij op dat er eigenlijk nooit genoeg geld is om alle plannen uit te voeren die we zouden willen oppakken. En dat terwijl we als coalitie hebben afgesproken om vooral lopende zaken af te maken en niet eens eerst allerlei nieuwe zaken op te pakken. Desondanks komen er toch nieuwe plannen op onze weg, waar we geld voor willen reserveren of nodig hebben.

En GroenLinks regelt geld voor nieuw beleid liever bij de begroting als dat we in het lopend jaar allerlei manoeuvres moeten uithalen om toch financiën te vinden voor zich aandienende ontwikkelingen.

Een zaak waar geen of nauwelijks geld mee gemoeid is, maar waar wij toch zwaar aan hechten, betreft een goede communicatie met de burgers. We hoeven het niet altijd eens te worden met onze inwoners en soms hebben wij als gemeente een lastige afweging te maken, maar burgers moeten wel gehoord worden en dat op een tijdstip dat er nog wat mee gedaan kan worden. Dat gaat regelmatig niet goed. We willen dan ook dat burgers standaard in het beleidsproces, voorafgaand aan de besluitvorming worden betrokken. Zelfs als dat strikt genomen volgens de procedures niet hoeft. Daar zullen wij scherp op letten.

Dan terug naar de financiën. De kadernota laat zien dat we alleen al geld tekort komen voor de prijsaanpassingen, laat staan voor autonome ontwikkelingen of wensen. Het is dus nodig om EN te bezuinigen EN extra inkomsten te verwerven.

Om met die bezuinigingen te beginnen: het college heeft mogelijkheden aangegeven waarop bezuinigd kan worden. Van die mogelijkheden is het schrappen van schoolzwemmen wat ons betreft niet bespreekbaar. We wonen in een waterrijk gebied, het is daarom goed dat kinderen leren zwemmen. Bovendien leren ze het plezier van sporten in het water en doen we op die manier ook aan het bestrijden van overgewicht. Alle andere genoemde bezuinigingsmaatregelen kosten ook pijn, maar wegen in onze ogen minder zwaar.

Het temporiseren van maatregelen is eveneens een manier om minder geld uit te geven. Wij hebben bij het Groenbeleidsplan en Bomenbeleidsplan een pleidooi gehouden voor het spaarzaam vervangen van bomen. Namelijk alleen als ze ziek zijn en niet alles in één keer. Daarmee duurt het langer voordat alles conform deze beleidsplannen is gerealiseerd maar behouden we wel bestaand groen en dus flora en faunaplekken in de stad. Dat een dergelijke temporisering dan ook minder financiële middelen vraagt, is leuk meegenomen.

Temporisering heeft wat ons betreft nog een ander bijkomend voordeel. De huidige plannen en uitwerking vraagt het uiterste van ons ambtelijk apparaat. We moeten al regelmatig externe capaciteit inhuren. Dat is niet erg als je daarmee ook specialistische expertise inhuurt die je anders toch nooit in je eigen organisatie zou hebben. Externen inhuren omdat er teveel werk van hetzelfde soort in korte tijd op de organisatie afkomt, vinden wij zonde van het geld. We vragen het college dan ook om daarop te sturen en waar nodig te temporiseren zodat we meer werk met eigen personeel kunnen doen, dan maar wat later.

Naar de inkomstenkant willen de opbrengst van bouwleges als inkomstenbron opvoeren. Aangezien we de komende jaren 2.000 tot 2.500 woningen gaan realiseren, is er voor de komende 10 jaar een min of meer vaste inkomstenbron beschikbaar van jaarlijkse bouwleges ter grootte van 200-250 woningen. Dat kan als extra begrotingsruimte worden opgevoerd en daarmee ontstaat ook een post van circa 200.000 voor nieuw beleid.

De grafrechten moeten naar kostendekkend niveau. Aan de coalitieafspraak om de gemeentelijke lasten jaarlijks met niet meer dan de inflatie te laten stijgen, willen we in beginsel niet tornen. Een stijging van 3% van de opbrengst OZB is door het college voorzien en wordt door GL onderschreven. Indien noodzakelijk, kan de onbenutte ruimte van inflatievolgende woonlastenstijging van de afgelopen twee jaar benut worden.

We gaan ervan uit dat de 25.000 euro voor eenmalige subsidies vanaf 2009 weer standaard in de begroting wordt opgenomen. Met de 200.000 voor nieuw beleid kunnen we zaken opvangen die zich in de komende tijd voordoen zoals een upgrading van het centrum als uitwerking van de centrumvisie, plannen rond museum, molen en city of wesopa.

Omdat nog niet aan alle plannen een prijskaartje hangt, is nog niet duidelijk of met onze voorstellen een dekkend plaatje geboden wordt, maar anders moet de tering naar de nering gezet worden.