GroenLinks Weesp/Muiden heeft weer een voltallig bestuur, ook al moet de ledenvergadering daar na de vakantie nog mee instemmen. Dit is door middel van een ledenbulletin aan alle leden bekend gemaakt. De inhoud is hieronder weergegeven. Het ledenbulletin is te ook downloaden via de link publicaties.

Ledenbulletin GroenLinks Weesp/Muiden nr.1, juli 2005
 Woord vooraf

Voila, het eerste bewijs, dat GroenLinks Weesp/Muiden weer een voltallig bestuur heeft, ook al moet de ledenvergadering daar na de vakantie nog mee instemmen. We streven er naar 4 keer per jaar een nummer uit te brengen. De redactie zal individuele leden vragen een kort stukje te schrijven over aktuele regionale thema's, zodat we elkaar op de hoogte houden. Als andere leden op een tekst willen reageren, of zelf een onderwerp aan de orde willen stellen: graag, een e-mail naar apmvandaalen@xs4all.nl, of een briefje naar Anton van Daalen, Herengracht 9, 1382 AE Weesp volstaat.

Het Afdelingsbestuur in oprichting

Na de vakantie zal de ledenvergadering worden gevraagd het afdelingsbestuur aan te stellen. Het bestuur heeft voorlopig de funkties als volgt intern verdeeld:
- Jasper Eshuis   voorzitter
- Anton van Daalen   secretaris voor Weesp
- Jelle Klomp    secretaris voor Muiden en Muiderberg
- Gerard Herderschee   lid
- Rinze  Herrema   penningmeester

De groenblijvende Groene Punt

door: Rokus Gunnink

Een onderwerp, dat de gemoederen in Weesp danig heeft beziggehouden: de Groene Punt van de Ossenmarkt. Ooit heeft er op de Ossenmarkt een gebouw gestaan, dat jaren geleden is gesloopt. Er kwam volgens het toenmalige college van B&W 'dus' ruimte vrij voor nieuwbouw. Er zijn toen toezeggingen gedaan aan een projektontwikkelaar. De ontwikkelde bouwplannen zijn echter steeds als te omvangrijk van de hand gewezen. Eerst zouden er 20 woningen komen, toen 12, toen 6 en toen 4. Uiteindelijk heeft GroenLinks dit voorjaar als uiterste concessie ingestemd met de bouw van 3 woningen, waardoor een zo groot mogelijk deel van de Groene Punt groen zou blijven. Er werd toen dus een overeen-komst tussen de Gemeente Weesp en het Bouwfonds gesloten voor de bouw van drie woningen aansluitend op de bestaande bouw aan de Ossenmarkt.

Toen kwam er een actiegroep, die veel Weespers wist te mobiliseren en anderzijds aangaf deze grond ook te willen kopen, maar dan om de gehele Punt groen te houden. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks was er voor om deze grond aan de actiegroep te verkopen, maar vond dat behoorlijk bestuur vereist, dat het Bouwfonds bereid gevonden zou worden om van de overeenkomst af te zien.  Na overleg bleek het Bouwfonds daartoe bereid. 

In de afgelopen gemeenteraadsvergadering is dan eindelijk de knoop doorgehakt. De fractie van GroenLinks vond, dat de actiegroep de grond voor dezelfde prijs mocht kopen als met het Bouwfonds was overeengekomen: € 351.900. Tevens diende de grond verkocht te worden aan een (beheers)stichting, die een bankgarantie voor dit bedrag diende te stellen. Ook moest het bestemmingsplan worden aangepast, zodat dit stuk grond uitsluitend een groene bestemming zou hebben; dus geen huizen, geen parkeerplaatsen en geen uitspanning. Gewoon een onderdeel van een aan te leggen fraai stadspark, dat loopt van de Ossenmarkt tot en met de Groene Punt. En als de actiegroep dit bedrag onverhoopt niet zou kunnen ophoesten, zou het college de grond alsnog aan het Bouwfonds kunnen verkopen, maar dan tegen de taxatiewaarde van bouwgrond: € 502.000.  Maar wie er ook zou kopen; de gemeente zou er altijd verlies op leiden. Jammer, maar helaas; er moest een punt achter de Groene Punt  worden gezet.

 Met een zucht van verlichting heeft de gemeenteraad na lang beraad uiteindelijk een door GroenLinks opgestelde motie met bovenstaande inhoud aanvaard, met als enige concessie dat de aankoopprijs voor de werkgroep tot € 300.000 is verlaagd. De Groene Punt blijft dus volledig groen!

Centrumvisie-perikelen

door: Linda Sanders

 De afgelopen maand heeft een werkgroep van de gemeenteraad haar centrumvisie gepresenteerd. Kenmerken van de visie zijn:
- winkels concentreren op het ‘rondje centrum’(Slijkstraat, Nieuwstad, Nieuwstraat);
- het centrum heeft behoefte aan een commerciële trekker (men dacht daarbij aan een HEMA, maar deze zal zich binnenkort in de MAXIS bij Muiden vestigen);
- wonen boven winkels promoten en binnen het winkelrondje het wonen op de begane grond beperken;
- het bouwen van een parkeergarage (onder de Oudegracht) én het autoluw maken van de binnenstad;
- het promoten van de stad en haar cultuur, inclusief het opknappen van de Schansen.
De visie is niet overal evengoed ontvangen; het actiecomité ACW heeft inmiddels meer dan 1000 handtekeningen tegen de centrumvisie verzameld. GroenLinks, bij monde van Linda Sanders en Patrick van Capel, hebben ook aan de werkgroep deelgenomen. Maar hun voorstellen zijn niet altijd overgenomen:
- Bevorderen van een winkelgebied is prima, maar hoeft voor ons niet te betekenen, dat alle woningen op de begane grond verdwijnen;
- Een parkeergarage kan helpen om het zoekgedrag in de binnenstad te beperken. Bovendien kunnen parkeerplaatsen op maaiveldniveau worden opgeheven, als er een parkeergarage komt, zodat de vervuiling van het straatbeeld met 'blik'  wordt beperkt. Een parkeergarage onder de Oudegracht zien we niet zitten, maar de locatie van C1000/brandweer lijkt een mogelijkheid;
- Weesp heeft een aantrekkelijk winkelgebied voor de eigen bevolking; verdere afkalving moet voorkomen zien te worden. In de commissievergadering van juli heeft GroenLinks gevraagd een extra hoorzitting te organiseren om meer bewoners in de gelegenheid te stellen zich over de plannen uit te spreken. Dit voorstel is overgenomen en op 15 september zal in het Hart van Weesp een  hoorzitting worden gehouden. GroenLinksers die mee willen denken over de toekomstplannen voor het centrum van Weesp kunnen contact opnemen met Linda Sanders (linda@sandersadvies.nl) of Anton van
 Daalen (apmvandaalen@xs4all.nl).

Snel-weg met de A6-A9

door: Jasper Eshuis

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft plannen om de verkeersproblematiek (lees: files) tussen Almere, Amsterdam en Schiphol aan te pakken. Zij concentreert zich op twee alternatieven:
- het verbreden van de bestaande snelwegen A6-A1-A9, of
- het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen de A6 en de A9.
Deze laatste snelweg zou vlak langs het Naardermeer en Weesp lopen. GroenLinks is een verklaard tegenstander van deze nieuwe snelweg tussen de A6 en de A9, en heeft dat ook laten weten tijdens de inspraakronde, die heeft plaatsgevonden. Wij vinden dat eerst een bestaand plan - de zogenaamde 'Uitweg' - moet worden uitgewerkt. Dit plan, dat gesteund wordt door een brede coalitie van regionale partijen, is beter voor het landschap en de natuur, besteedt ook aandacht aan een verbetering van het openbaar vervoer en voorziet in tolheffing om de voortdurende groei van het verkeer te beperken. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de twee alternatieven van het ministerie.
In december zal dit uitmonden in een nota, die door het ministerie aan betrokkenen zal worden voorgelegd. In de zomer van 2006 wordt vervolgens een definitieve keuze gemaakt.
In de Tweede Kamer heeft GroenLinks kritische vragen aan de minister gesteld over haar onderzoek naar de A6-A9 en tegelijkertijd geprobeerd de 'Uitweg'-variant als te onderzoeken alternatief naar voren te schuiven. Maar de minister reageerde stoïcijns en lijkt door te willen denderen op de door haar ingeslagen weg. 
 Ondertussen proberen wij op allerlei manieren, via onze tweede kamerleden en door actief te zijn in de actiegroep Weesp tegen A6-A9 deze nieuwe snelweg langs Weesp en het Naardermeer tegen te houden.

De Bloemendalerpolder

door: Dick Spel

GroenLinks Weesp/Muiden heeft een visie op papier gezet over de inrichting van de Bloemendalerpolder. Voor een uitgewerkte versie van onze visie , zie onze Web-site:
         www.groenlinks.nl/lokaal/weesp.
Ook de PvdA heeft een eigen plan gemaakt, dat op meerdere punten overeenkomt met het onze. Bekeken zal worden, of gezamenlijk optrekken tot de mogelijkheden behoort.

 Water…..

Als onderdeel van de Hollandse Waterlinie dient in oost-west richting de zichtlijn in stand te worden gehouden vanuit de stelling van Amsterdam tussen Muiden en Weesp door. Wij willen grote vlakken water in plaats van (smalle) lijnen. Verder kan de polder nuttig zijn als waterberging, als natuurlijke barrière tegen verdere verstedelijking en als plek voor waterrecreatie.

En Groen

Het groene gebied kenmerkt zich door het open veenweidegebied, waarbij een
verbinding wordt gezocht tussen de Nieuwe Keverdijksepolder en de Bloemendalerpolder. Zowel ten oosten als ten westen van de Vecht dient over of onder de A1 een ecologische verbindingszone te komen, om daarmee de verbinding met zowel het Groene Hart als met de groene oost-west zone langs het IJsselmeer te versterken. De Gemeenschapspolder wordt ook benut als groene verbinding. Vanuit het bestaande stedelijk gebied en door de nieuwe bebouwing in de Bloemen-dalerpolder lopen zgn. 'Groene Longen' de stad in, die onder meer aansluiten op de vijvers in de Dichters- en Schildersbuurt.

Bodemgesteldheid

De (zeer) zachte veenbodem van de Bloemendalerpolder is een probleem. Daarom wil GroenLinks hoge bouwdichtheden langs de Korte Muiderweg en rond het station en voor de rest van het gebied lage woningdichtheden. De hoge woningdichtheden kunnen met relatief dure methoden bouwrijp worden gemaakt. In gebieden met een minder hoge woningdichtheid is het uitgangspunt alleen de meest noodzakelijke verharding toe te passen, in combinatie met blijvend hoge grondwaterstanden. Bouwen op water is daarbij een mogelijkheid.

Infrastructuur

Er zijn infrastructurele beperkingen voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder als woongebied. Geluids- en veiligheidscontouren van de spoorlijn, een gas- en hoogspan-ningsleiding en de A1 hebben tot ver in het gebied hun effect. Integrale (= gelijktijdig en in samenhang) besluitvorming over de A1 en over de bouwplannen is noodzakelijk. Zonder integrale besluitvorming zal het aanpassen van de A1 bebouwing onmogelijk maken of zal bebouwing een aanpassing van de A1 onmogelijk maken (en dus die vervloekte A6-A9 dichterbij brengen).

De spoorlijn vormt de belangrijkste barrière tussen de bestaande bebouwing van Weesp en de nieuwe wijk Bloemendaal. Om deze barrière te slechten wordt voorgesteld om het spoor vanaf de sportvelden ondergronds te laten lopen, om pas na het passeren van de Vecht weer boven te komen.

 Woningen en bedrijven
In het totale plangebied is ruimte voor ca. 1900 woningen. De woningbouw in de Bloemendalerpolder wordt bewust loodrecht op de bestaande percelen in het polderland-schap geplaatst. Dit vergroot de samenhang tussen de polder en de bestaande stad. Experimenteel is de gedachte aan een woontoren nabij de spoorbrug. Een markant object gekoppeld aan de spoorbrug kan een meerwaarde opleveren voor het gebied en kan ruimte bieden aan ca. 200 woningen. Hiermee wordt de uitbreidingscapaciteit opgevoerd tot ca. 2100. Desondanks moet voorzichtig worden omgegaan met ruimtelijke claims in de Bloemendalerpolder. Fasering is noodzakelijk, zodat in de woningbehoefte voor de Gooi en Vechtstreek tot wellicht 2030 kan worden voldaan.
 De ontwikkeling van bedrijventerreinen in de polder achten wij niet wenselijk.